Hvordan kan vi vite om Norge når bærekraftsmålene?

24.04.19 10:00 - 25.04.19 15:00
Forum for utvikling og miljø og Fafo
MESH (dag 1) og Fafo (dag 2)
Oslo

Hvordan kan vi vite om Norge når bærekraftsmålene innen 2030, når vi verken har en nasjonal handlingsplan, tydelig koordinering eller systematisk rapportering?

Les mer på Facebook.

Påmelding her

FNs 17 bærekraftsmål er ambisiøse. Sverige, Danmark og Finland har kommet et godt stykke lenger enn Norge når det gjelder måling og rapportering på fremgangen mot 2030. Skal Norge sikre at vi bidrar til at målene nås innen 2030, må norske myndigheter ha et høyere ambisjonsnivå når det gjelder planlegging og rapportering på målene. Norge bør også utvikle nasjonale indikatorer som gir mening i en norsk kontekst.

Forum for utvikling og miljø ønsker en regelmessig kontroll på og diskusjon om hvordan Norge planlegger, måler og rapporterer arbeidet med bærekraftsmålene. Fafo arbeider nå med et indikatorsett som skal kunne brukes av sivilsamfunnet og andre for å utføre egne rapporteringer på og målinger av Norges innsats for bærekraftsmålene.

Velkommen til konferanse 24. og 25. april om måling av og rapportering på bærekraftsmålene.

Påmelding innen onsdag 17. april her (Obs: merk at klokkeslett torsdag er 11-16):

****************************************************

Program onsdag 24. april, 10:00 - 15:00, på MESH, Tordenskiolds gate 3

10.00-10.10 Åpning v/Ingrid Rostad, fungerende daglig leder

10.10-10.45
Helene Gjerding, Policy-rådgiver i den danske 92-gruppen. Sivilsamfunnets skyggerapportering på Danmarks rapportering på SDG-ene (via Skype). Gjerding har koordinert arbeidet med skyggerapportering på Danmarks innsats for bærekraftsmålene.

10.45-11.05
Henrik Bang, Kontorsjef, Danmarks Statistik.
Danmarks arbeide med måling og rapportering av resultater av Bærekraftsmålene. Bang er sentral i arbeidet med Danmarks offisielle rapportering til FN på bærekraftsmålene.

11.05-11.35 Live Rognerud, Statistisk Sentralbyrå.
Det norske systemet for indikatorer for måloppnåelse og rapportering på
Bærekraftsmålene. Rognerud har vært sentral i arbeidet med etablere indikatorer for gjennomføringen av bærekraftsmålene i Norge, og har vært tett på FNs pågående arbeid for å etablere et globalt indikatorsett.

11.35-12.00 Kaffepause

12.00-12.30
Svein Erik Stave, Forsker, Fafo.
Hvordan vi kan konstruere en norsk skyggerapporering på Bærekraftsmålene. Stave vil presentere et utkast til indikatorer og metode som kan brukes for å lage en norsk skyggerapport.

12.30-13:00
Elisabeth Staudt, Policy Advisor, German Forum for environment and development.
The German action plan on the implementation of the SDGs, measuring and reporting. Interaction with civil society. Staudt har vært tett på gjennomføringen av SDG-ene i Tyskland.

13:00 - 13:30 LUNSJ

13.30-14.00
Jan-Gustav Strandenæs, rådgiver, Stakeholder Forum.
Erfaringer fra en Peer review av den tyske innsatsen med SDG-ene. The SDG-review process and the further development of the HLPF. Strandenæs er en veteran i SDG-prosessen på FN-nivå.

14.00-14.30
Panelsamtale moderert av Ingrid Rostad

14.30-15.00
Spørsmål fra salen

Torsdag 25. april, 11:00 - 16:00, hos Fafo, Borggata 2B
Workshops og diskusjoner om konkrete forslag til indikatorer.