Våre mål:

Overordnet mål

Verdenssamfunnet må gjennom FN nå fram til en omfattende, forpliktende avtale som har som mål å utrydde sult og underernæring innen 2025.

Politiske mål

1. Unders FNs ledelse kommer det på plass innen FAO et forsterket organ – trolig i regi av Komiteen for verdens matsikkerhet – for å lede og koordinere arbeidet for internasjonal matsikkerhet, hvor organisa­sjoner fra det sivile samfunn kan delta aktivt og blir hørt i prosessene.

2. Satsingen på bærekraftig landbruk innen norsk og internasjonal bistand, med fokus på småskalaprodusenter økes.

3. Norske myndigheter ratifiserer tilleggs­protokollen til FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettig­heter.

4. Norske organisasjoner og myndigheter arbeider aktivt for bedre systemer og avtaler for bruk av matvarer i nødhjelps­situasjoner.

5. I avtalen om kompensasjon for klima­endringer under UNFCCC (FNs Climate change conference) blir det tatt eksplisitt hensyn­ til småbønder, pastoralister og kystfiskere, og det etableres ordninger for støtte til landbruks­formål som en del av arbeidet for å øke opptaket av karbon fra atmosfæren.

6. Norske næringsinteresser og norske investeringer i bioenergi truer ikke miljø, matsikkerhet og biomangfold i Sør.