Våre mål

Overordnet mål:

Verdens stater må bli enige om forpliktende avtaler under FN, som tar tak i de enorme utfordringene som menneskeheten står overfor på grunn av klimaendringene, og tiltakene implementeres.

Politiske mål:

1. Norge forplikter seg til å kutte egne utslipp med minst 40 % innen 2020 og minst 80 % innen 2050, og andre industri­aliserte land forplikter seg til lignende utslippskutt.

2. Regjeringen legger årlig frem for Stortinget en nasjonal energiplan med forslag til konkrete implementeringstiltak på sektornivå og rapportering på måloppnåelse ift de totale klimamålene.

3. Det oppnås en avtale om substansielle overføringer av midler og teknologi fra industrilandene som sikrer at nødvendige tilpasningstiltak i landene i Sør kan komme på plass og implementering starter opp, slik at utviklingslandene kan bygge ut klimavennlige energi­løsninger, og øke sin tilpasningsevne innen landbruk.

4. Aktive og kompetente partnere i utvalgte land og regioner i Sør fremmer fattige og marginaliserte gruppers behov og standpunkter i nasjonale og internasjonale klima­debatter.

5. Norske myndigheter sikrer at REDD som mekanisme for bevaring av skog styrkes og formaliseres, og internasjonale bidrag til finansieringsordningen blir ikke regnet som kjøp av utslippskvoter